zaterdag 21 maart 2020

Frequentie - FrequencyMijn innerlijk stemmetje (dat luider en luider werd 😉) porde me aan om iets te maken over frequentie (trilling).
Stel je verschillende bandbreedtes voor, elk met een bereik tussen de respectievelijke hoogste en de laagste frequentie. Zijn de frequenties/golven hoger of lager binnen die bandbreedte, dan is er geen verbinding.
Elk levend wezen heeft zijn eigen frequentie, ook virussen, die naar mijn gevoel een andere, wss lagere trilling hebben.
Zou het dan niet kunnen wanneer wij onze trilling verhogen, deze virussen niet meer op onze bandbreedte zitten en er geen verbinding mogelijk is? Maw worden we niet meer ziek…
Als we bedenken dat Liefde (verbondenheid) de hoogste trilling is en Angst (gevoel van afgescheidenheid) de laagste dan meen ik dat we zelf heel wat kunnen doen.
Trouwens, als we onze bewustzijn (trilling) verhogen zullen we waarschijnlijk betere keuzes maken voor onze planeet en al wat leeft, inclusief onszelf.
Terwijl ik dit maakte, heb ik zeer bewust de radio afgezet en enkel geluisterd naar natuur geluiden op youtube, kwestie van op de juiste frequentie te zitten 😉.
Atomen en een notenbalk waren de eerste beelden die ik ‘zag’ voor ik begon, ik had er geen flauw idee van hoe het er uiteindelijk zou uitzien, ik volgde mijn gevoel en al doende kwam dit beeld tot stand.
Met liefde gemaakt, veel positieve vibes voor iedereen!💓

Namasté,
Monique (Monos)
---

My inner voice (which got louder and louder😉) urged me to create something about frequency (vibration).
Imagine different bandwidths, each with a range between the respective highest and lowest frequencies. Should frequencies/waves be higher or lower within that bandwidth, there is no connection.
Every living being has its own frequency, including viruses, which I presume have a different, probably lower vibration. Would it not be possible if we increase our vibration, these viruses cannot reach our bandwidth and connection is impossible?
In other words, we don't get ill anymore…
If we picture Love (connectedness) as the highest vibration and Fear (sense of separation) the lowest, I suppose we can make a difference ourselves.
Besides, should we raise our consciousness (vibration) we will probably make better choices for our planet and all life, including ourselves.
While I was creating this, I deliberately turned off the radio and listened to nature sounds on youtube, just to be on the correct frequency 😉.
Atoms and a staff were the first images I "saw" before I started, I had no idea what the picture would look like in the end, I just followed my intuition in the process.

Made with love, many positive vibes for everyone!

Namasté, Monos


donderdag 19 december 2019

Schat van de aarde - Earth's treasure


Afgelopen jaar kwam het Amazonegebied in het nieuws wegens uitbraak van felle branden, merendeels aangestoken door boeren en grootgrondbezitters.
Deze willen de grond gebruiken voor veeteelt en landbouw. Vooral genetisch gemanipuleerde soja - die kan beter tegen pesticides - wordt geteeld als veevoeder. Niet erg vegan maar ook niet bepaald gezond.
Nu blijkt dat de grond, na verwijdering van bomen en planten, slechts tijdelijk gebruikt kan worden. De bodem is dus niet zo vruchtbaar dan men dacht, zeker niet voor de gewassen die men er op wil kweken.
We weten dat het regenwoud niet alleen het klimaat mee reguleert maar tevens een schat is aan vele boomsoorten, insecten, plantensoorten, zoogdieren, vogels, enz. Maar ook bananen, chocolade, koffie, om er enkele te noemen, vinden hun oorsprong in het Amazonegebied. Minder bekend is dat geneeskrachtige planten als grondstoffen dienen voor medicijnen.
De inheemse volkeren hebben al meermaals opgeroepen om te stoppen met kappen, ik kan alleen maar hopen dat gezond verstand het uiteindelijk wint van het geld.

Uit respect voor alle leven creëerde ik dit magisch tafereel, een ode aan de biodiversiteit op één van de mooiste plekken van deze planeet.

Voor 2020 wensen mijn echtgenoot Robert en ikzelf jullie harmonie in je leven, liefde in je hart en de nodige kracht om de uitdagingen die op je pad komen het hoofd te kunnen bieden.

Namasté
Monos
www.monos.be
---

Past year, one of the headlines showed us an outbreak of fierce fires in the Amazon, frequently started by farmers and landlords.
They want to use the land for stockbreeding and agriculture. Geneticaly modified soy - this variety is more resistant to pesticides - is grown for animal feed. Not very vegan but not exactly healthy either.
It now appears that after removal of the trees and plants, the soil can only be used temporarily. Apparently the soil is not as fertile as people thought, certainly not for the crops they want to grow.
We know that the rainforest not only regulates the climate but as well contains a treasure of tree species, insects, plants, mammals, birds, etc.
But also bananas, chocolate, coffee, to name a few, find their origins in the Amazon. Lesser known however very important is the use of medicinal plants serving as raw materials for medicines.
The indigenous people have repeatedly appealed to stop cutting down trees, I can only hope that common sense will ultimately win over money.

Out of respect for all life, I created this magical scene, an ode to the biodiversity in one of the most beautiful places on this planet.

My husband Robert and I wish you balance and harmony in your life, love in your heart and enough strength to cope with the challenges that come your way.

Namasté,
Monos
www.monos.be