zondag 7 juni 2020

The power of water


Terwijl het hier winter was, zagen we in Australië enorme natuurgebieden in rook opgaan. Vele mensen verloren hun huis, soms ook hun leven. Meer dan een miljard dieren kwamen om, een duizelingwekkend getal.
De watervoorziening kwam in het gedrang en de hitte maakte het enkel nog erger.
Ook hier in België ontstonden problemen afgelopen zomer, het kwik steeg boven de 40 gr en we moesten zuinig zijn met water.

Verontrustend is echter dat Wall Street water wil commercialiseren naar het Australische model. Daar zijn de Waterlords de baas en sluiten het water af voor de gewone boeren wanneer zij niet kunnen betalen. Water dat notabene uit de rivieren komt.
Naar mijn gevoel is water een basisrecht voor iedere aardbewoner en zijn deze praktijken misdadig.
Water is het begin van alle leven, we noemen onze aarde de blauwe planeet, ik hoop alleen dat water niet het blauwe goud wordt.

Met de maan als stille getuige (getijden) plaatste ik in dit werk de kangoeroe, de koala en de emoe voorop, een symbool voor de gestorven dieren in Australië.
Uiteraard gaat mijn hart uit naar alle dieren op deze planeet, zonder water geen leven… ook niet voor ons trouwens…
 
Met liefde gemaakt,
Monos


During last winter we saw in Australia large nature reserves going up in flames. Many people lost their homes, some even their lives. More than a billion animals died, a staggering number.
The water supply was compromised and the heat only made it worse.
Last summer, even here in Belgium, the mercury rose above 40 gr c and we had to watch our water consumption.

We should be concerned about the intention of Wall Street, they want to commercialize water based on the Australian model. There the Water lords rule and they shut off the water (coming from the rivers!) to farmers who can’t pay.
In my opinion, wate is a basic right for every human and I believe these practices are a crime.
Water is the beginning of all life, we call our earth the blue planet, I do hope water doesn’t become the blue gold.

With the moon as a silent witness (tides), I placed the kangaroo, koala and emu at the front. They symbolise the animals lost during this terrible period in Australia.

Of course my heart goes out to all the animals on this planet, no life without water… not even for us, humans…


With love,
Monos

 

zaterdag 21 maart 2020

Frequentie - FrequencyMijn innerlijk stemmetje (dat luider en luider werd 😉) porde me aan om iets te maken over frequentie (trilling).
Stel je verschillende bandbreedtes voor, elk met een bereik tussen de respectievelijke hoogste en de laagste frequentie. Zijn de frequenties/golven hoger of lager binnen die bandbreedte, dan is er geen verbinding.
Elk levend wezen heeft zijn eigen frequentie, ook virussen, die naar mijn gevoel een andere, wss lagere trilling hebben.
Zou het dan niet kunnen wanneer wij onze trilling verhogen, deze virussen niet meer op onze bandbreedte zitten en er geen verbinding mogelijk is? Maw worden we niet meer ziek…
Als we bedenken dat Liefde (verbondenheid) de hoogste trilling is en Angst (gevoel van afgescheidenheid) de laagste dan meen ik dat we zelf heel wat kunnen doen.
Trouwens, als we onze bewustzijn (trilling) verhogen zullen we waarschijnlijk betere keuzes maken voor onze planeet en al wat leeft, inclusief onszelf.
Terwijl ik dit maakte, heb ik zeer bewust de radio afgezet en enkel geluisterd naar natuur geluiden op youtube, kwestie van op de juiste frequentie te zitten 😉.
Atomen en een notenbalk waren de eerste beelden die ik ‘zag’ voor ik begon, ik had er geen flauw idee van hoe het er uiteindelijk zou uitzien, ik volgde mijn gevoel en al doende kwam dit beeld tot stand.
Met liefde gemaakt, veel positieve vibes voor iedereen!💓

Namasté,
Monique (Monos)
---

My inner voice (which got louder and louder😉) urged me to create something about frequency (vibration).
Imagine different bandwidths, each with a range between the respective highest and lowest frequencies. Should frequencies/waves be higher or lower within that bandwidth, there is no connection.
Every living being has its own frequency, including viruses, which I presume have a different, probably lower vibration. Would it not be possible if we increase our vibration, these viruses cannot reach our bandwidth and connection is impossible?
In other words, we don't get ill anymore…
If we picture Love (connectedness) as the highest vibration and Fear (sense of separation) the lowest, I suppose we can make a difference ourselves.
Besides, should we raise our consciousness (vibration) we will probably make better choices for our planet and all life, including ourselves.
While I was creating this, I deliberately turned off the radio and listened to nature sounds on youtube, just to be on the correct frequency 😉.
Atoms and a staff were the first images I "saw" before I started, I had no idea what the picture would look like in the end, I just followed my intuition in the process.

Made with love, many positive vibes for everyone!

Namasté, Monos