woensdag 24 mei 2023

Tijdelijk

 

Op pastelmat (papier) met pastel pan en pastel potloden.

Alles is tijdelijk en tegelijkertijd eeuwig. Energie verliest zijn vorm maar blijft energie, niets gaat verloren.
Hier koos ik voor de paardenbloem die na het uitbloeien de zaadjes aan kleine witte parapluutjes de wereld instuurt.
De paardenbloem is trouwens eetbaar en wordt gebruikt als kruid.

De dichter Emerson schreef ooit: ‘Een onkruid is een plant waarvan de deugden nog niet zijn ontdekt’… 

Met liefde gemaakt,

Monos

www.monos.be

---

Temporary
Pastel on pastelmat, pastelpan and pastel pencils.

Everything is temporary and eternal at the same time. Energy loses its form but remains energy, nothing is lost.
Here I chose the dandelion that sends the seeds hanging from small white umbrellas into the world after flowering.
The dandelion is edible by the way and is used as a herb.

The poet Emerson once wrote: “A weed is a plant whose virtues have not yet been discovered”…

With love, Monos

zondag 16 april 2023

Pastel

 
Sinds een paar maanden ben ik naast digitaal tekenen terug gaan werken met mijn oude liefde: pastel.

Vroeger gebruikte ik  pastelkrijt en een paar potloden op gewoon papier, nu heb ik pan pastel en pastelmat (papier) ontdekt. 

Boeiend ;-)

Het is terug wat zoeken en proberen, maar ik hou van het organisch werken wat niet wil zeggen dat digitaal creëren ook niet leuk is. 

Hierbij een tekening van Tess, de hond van het gezin van onze oudste zoon.

Met liefde gemaakt,

Monos

www.monos.be

---

A few months ago I returned to my old love: pastel (in addition to digital drawing).

I previously used pastel chalk and a few pencils on sanded paper, now I've discovered pan pastels and pastelmat (paper).

Fascinating ;-)

It's a bit of searching and trying, but I do like working organically, which doesn't mean that digital creation isn't fun either.

Here is a drawing of Tess, the dog of our oldest son's family.

Made with love

Monos

Magestic

 


Love cats,

Monos


zaterdag 11 februari 2023

Chicas

 

Met veel plezier gecreëerd!

Geniet ervan,

Monos

www.monos.be

---

Just for fun!

Enjoy,

Monos

dinsdag 27 december 2022

Innerlijke rust en vrouwelijk principe

 


Wanneer oude systemen instorten en uiterlijke zekerheid schijnt te verdwijnen, kunnen we enkel in onszelf de waarheid vinden. 

De verbinding met ons hart en ons ‘hoger zelf ‘kan helpen ons leven in evenwicht te brengen. We kunnen niet meer betrouwen op de informatie die via media enz. wordt gegeven. We hebben een innerlijk kompas nodig.

Onze linkerhersenhelft schiet hier te kort. Je kan niet alles beredeneren, dit is een Newtoniaanse manier van denken die in toekomst niet meer gaat werken. We komen in een quantum tijdperk waar alles mogelijk is, we zijn zelf de creators van ons leven.

Wanneer je je in een staat van vrede bevindt, ben je een ‘tevreden’ mens. We hoeven ons niet gek te laten maken door allerlei doemscenario’s maar volgen onze eigen waarheid. Het vrouwelijke principe, het gevoel, mag nu geïntegreerd worden zodat wijzelf en de wereld in balans komen.

Onze frequentie is hierbij belangrijk, angst en boosheid verlagen onze trilling, liefde en vriendelijkheid verhogen ons bewustzijn. We hoeven geen grootse dingen te doen, kleine gebaren zijn even belangrijk. En we mogen zeker niet vergeten van onszelf te houden.

Mijn echtgenoot Robert en ik wensen jullie een liefdevol en vredig 2023 toe.

Monos - Monique

www.monos.be

---

When old systems collapse and external certainty seems to disappear, we can only find the truth within ourselves.

The connection to our heart and our 'higher self' can assist to bring balance in our lives. We can no longer rely on the information given through media etc. We need an inner compass.

Our left hemisphere falls short here. You cannot reason everything, this is a Newtonian way of thinking that will no longer work in the future. We are entering a quantum era where everything is possible, we are the creators of our lives.

When you embrace peace, you are at peace with yourself. We don't have to be caught up by all kinds of doomsday scenarios, but need to follow our own truth. The feminine principle, the gentle side of humanity, can now be integrated in order to balance ourselves and thus the world.

Our frequency is hereby important, fear and anger lower our vibration, love and kindness raise our consciousness. We don't need to do great things, small gestures are equally important. And we should certainly not forget to love ourselves.

My husband Robert and I wish you a loving and peaceful 2023.


dinsdag 20 september 2022

Een gekke droom

 

Wanneer ik naar mijn slapende katertjes kijk, merk ik dat hun pootjes soms trillen en ze kleine kreetjes laten. En ja, snurken doen ze ook.

Waarover zouden ze toch dromen?

Wel, ik heb het ze gevraagd … en dit beeld kreeg ik door (waarschijnlijk omdat ze graag zelf op het keyboard liggen)😊

Met liefde en plezier gecreëerd,

Monos

www.monos.be

---

A crazy dream

Looking at my sleeping tomcats, I notice that their paws sometimes tremble while they're making little noises. And yes, they snore too.

What would they dream about anyway?

Well, I asked them… and this image came to me (probably because they like to lie on the keyboard themselves)😊

Created with love 💚

Monos

zondag 26 juni 2022

Call of the unknown

 


We leven in tijden van grote veranderingen. Het onbekende roept om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe ervaringen op te doen. Oude energieën kunnen losgelaten worden om plaats te maken voor een liefdevolle hogere trilling (energie), het is aan ons om de stap te zetten en ons hart te volgen.
Zoals ik vele jaren op mijn site schreef: ‘het zal in de toekomst niet meer om ‘ik’ gaan maar om ‘ons’, we zijn tenslotte allemaal afkomstig van dezelfde bron’.
Samen kunnen we onze gedachten sturen en onze gevoelens in balans brengen zodat we vanuit een eenheidsbewustzijn een nieuwe werkelijkheid (een nieuwe aarde) kunnen scheppen.
We zijn veel krachtiger dan we denken.

Ik nodig dan ook iedereen uit om mee te gaan naar deze liefdevolle wereld. 

💙💚💛💜
Monos
www.monos.be
---

We live in times of great change. The unknown calls for new paths, for new experiences. Old energies can be released to make way for a higher vibration (energy), it is up to us to take the step and follow our heart. 
As I wrote many years ago on my site: ‘life will no longer be about ‘me’ but about ‘us’; after all we are coming from the same source.’
This means we can direct our thoughts and balance our emotions in order to create a new reality - a New Earth - through a joint consciousness.
We are more powerful than we think.

I therefore invite everyone to join me in this loving world.


dinsdag 5 april 2022

Beweging in de energie

 

Als symbool koos ik het paard welk in het schaakspel de enige pion is dat mag springen. Dit kan voor verrassingen zorgen.

Het water weerspiegelt onze emoties, gevoelens, welke naar mijn gevoel vrij woelig kunnen zijn momenteel.

Durf te springen, vertrouw op je innerlijk kompas, het komt goed.

Veel liefs voor iedereen

Monos

www.monos.be 

---

As a symbol I chose the knight which is the only pawn that can jump in chess. This can lead to some surprises.

The water reflects our emotions, feelings, which I sense can be quite turbulent at the moment.

Dare to jump, trust your inner compass, you'll be fine.

With love

Monos