dinsdag 21 december 2021

Een nieuw begin

 

Tijdens een meditatie - zowat 25 jaar geleden - wandelde mijn innerlijk kind door een groot bos. Aan het einde van het pad verscheen een kristallen tempel, een figuur bovenaan de trap wenkte mij. Met de kracht van de gedachte bevond ik mij ogenblikkelijk binnenin de tempel. Tot mijn grote verbazing waren er geen muren, in plaats daarvan zag ik beelden van mensen over heel de wereld. Ik zag het lijden en een groot gevoel van mededogen overmeesterde mij.

Een ervaring die mij al die jaren is bijgebleven.

Een tijdje geleden vroeg ik aan mijn hoger bewustzijn om nogmaals naar de tempel te mogen gaan en mij de toekomst te laten zien.

Eerst zag ik niets, enkel mist, vervolgens welden tranen in mij op, nee niet uit angst of verdriet, maar uit liefde. Ik voelde duidelijk hoe alles één is, het gaat niet enkel om jou of mij, het gaat om ons.

Na de mist (huidige chaos) zag ik hoe we vanuit ons hart gaan leven, materie wordt minder belangrijk, menselijke waarden zullen het fundament vormen voor onze samenleving. Oude systemen die ons niet meer dienen, brokkelen af. We worden bewust wie we werkelijk zijn: creators van ons eigen leven.

Ik creëerde alvast dit magisch werk 😉

Mijn echtgenoot Robert en ik wensen jullie alle kracht en liefde toe om de mist te doorbreken en het wonder van het leven te ervaren.

Het is iedereen zijn geboorterecht om gelukkig te zijn.

Namasté

Monique (Monos )

www.monos.be                        

---

A new beginning

During a meditation - about 25 years ago - my inner child walked through a large forest. A crystal temple appeared at the end of my path and I noticed someone at the top of the stairs beckoning me. With the power of thought I immediately found myself inside the temple. To my great surprise there were no walls, instead I saw images of people all over the world. I watched the suffering all over the world and a great sense of compassion overcame me.

An experience that has stayed with me all these years.

A while ago I asked my higher consciousness to let me go back to the temple and show me the future.

At first I saw nothing, only fog, then tears welled up in me, no, not out of fear or sorrow, but out of love. I felt clearly how everything is one, it's not just about you or me, it's about us.

When the fog lifted (current chaos) I saw how we start to live from our hearts, matter will become less important, human values ​​will form the foundation for our society. Old systems that no longer serve us will crumble. We’ll become aware of who we really are: creators of our own lives.

I already created this magical work 😉

My husband Robert and I wish you all the strength and love to break through the fog and experience the wonder of life.

It's everyone's birthright to be happy.

Namasté,

Monos

                                       

dinsdag 5 oktober 2021

We zijn de creators - We are the creators

 

Bewust worden is weten dat je schepper bent van je leven.

Voor mij is leven meer dan de bijna automatische cirkel van opstaan, eten, werken, slapen enz. Elke dag terug word ik geprikkeld om nieuwe dingen te ontdekken, dit in de meest brede zin. Ik voel dat wij veel meer zijn dan ons menselijk jasje en dat mijn ziel/hoger zelf aan het roer staat. Het enige dat ik moet doen is heel stil worden en luisteren.

Dan hoor ik het stemmetje: je kan dit, je bent meester over je eigen gedachten en gevoelens, jij bent de schepper van je leven niemand anders.

Nee, ik ga niet naar verre landen, fysiek toch niet maar ik ga op reis naar mijn kern, wie ik echt ben, waar ik kan thuiskomen.

En dan gebeurt er iets magisch…

Dan schilder ik mijn mooiste dromen…

Veel plezier met het creëren van jouw dromen,

Vanuit mijn hart,💓💚💜

Monos 

www.monos.be

---

To become aware is to know that you are a creator of your life.

For me, life is more than an automatic circle of getting up, eating, working, sleeping, etc. Every day I feel stimulated to discover new things, this in the most broad sense. I feel that we are much more than our human jacket and that my soul/higher self is behind the wheel. All I have to do is get really quiet and listen.

Then I hear the little voice: you can do this, you are master of your own thoughts and feelings, you are the creator of your life no one else.

No, I'm not going to distant lands, not physically anyway, but I'm travelling to my deepest core, who I really am, where I can come home.

And then something magical happens…

Then I paint my most beautiful dreams…

Have fun creating your own dreams,

From my heart,💓💚💜

Monos