zondag 17 december 2023

Best wishes


 

Lieve mensen,

Diep in mij leeft nog steeds het geloof dat de meeste mensen goed zijn. Als we het mainstream narratief volgen, zouden we denken dat de wereld om zeep is. Maar wat als we zelf onze wereld kunnen creëren? Wat als we onze energie richten op wat we wel willen in plaats van wat we niet willen?

In mijn vorige ‘nieuwjaarsbrief’ had ik het over de verbinding met ons hart en ons innerlijk kompas. Vanuit deze energie kunnen we zelf meewerken aan een betere wereld voor iedereen. Geen verdeeldheid, geen polariteit/dualiteit, enkel het besef dat alles verbonden is.

Via het water stuur ik liefde, vrede, mededogen, dankbaarheid, gezondheid, creativiteit, positiviteit, kracht, overvloed en nog veel meer, de wereld in.

We leerden van Masuru Emoto dat water wel degelijk de frequentie van de intentie in zich kan dragen, zowel positief als negatief.

Als we beseffen dat we zelf merendeels uit water bestaan, kan je nagaan hoe woorden of daden onze frequentie kunnen beïnvloeden.

Daarom heb ik hier gekozen om via licht en water jullie alle goeds toe te wensen.

Dromen zijn geen bedrog, we moeten er enkel in geloven 😉

Een liefdevol en vredig 2024 vanwege mijn echtgenoot Robert en mezelf.

Monos

www.monos.be

---

Dear all,

In my heart of hearts I belief that most people are good. If we follow the mainstream narrative, we would think that the world is ruined. But what if we can create our world ourselves? What if we focus our energy on what we want instead of what we don't want? In my previous "New Year's letter" I was talking about the connection with our hearts and our inner compass. From this energy we can contribute to a better world for everyone. No division, no polarity/duality, only awareness that everything is connected.

 

Through the water I send love, peace, compassion, gratitude, health, creativity, positivity, strength, abundance and much more, into the world. We learned from Masuru Emoto that water can indeed carry the frequency of the intention, both positive and negative. If we realize that we ourselves mostly consist of water, you can check how words or actions can influence our frequency. That is why I chose to wish you all the best through light and water.

Dreams are not an illusion, we just have to believe 😉

A loving and peaceful 2024 from my husband Robert and myself.

Monos

www.monos.be

 

G
M
T
Y

zaterdag 18 november 2023

Verdwenen - dissapeared


Elk jaar verdwijnen er globaal heel wat kinderen, sommigen worden teruggevonden, anderen belanden in kinderhandel. Het is moeilijk om er een getal op te plakken want niet overal blijkt de registratie goed te verlopen. Men kan enkel voortgaan op geschatte cijfers en dat zijn er spijtig genoeg te veel, veel te veel.
Trouwens, elk kind is er één te veel. Van kinderen blijf je af, simpel.

De gezichtjes van de kindjes op deze tekening zijn gebaseerd op vrije referentie foto’s en hebben niets te maken met verdwijningen.
Ze dienden enkel om dit symbolisch werk te maken, een uiting van mijn bezorgdheid voor de onschuld van deze kleine mensjes.

Vanuit mijn hart,
Monos


www.monos.be


Every year a lot of children disappear, some are found, others end up in child trafficking. It is difficult to put a number on it because the registration fails in some places. One can only rely on estimated figures and unfortunately there are many, far too many. 

Besides, every child is one too much. You don’t touch children, it’s that simple.

The children's faces on this drawing are based on free reference photos and have nothing to do with disappearances. They only served to make this symbolic work, an expression of my concern for the innocence of these little people.

From my heart,
Monos

 

zondag 24 september 2023

I love Wabi Sabi

 


Just for fun...

Pastel on pastelmat

With love, Monos

www.monos.be 


donderdag 24 augustus 2023

Energie - Energy

Alles is energie.

Het universum, onze aarde met al het leven, zelfs zogenaamde vaste materie (Einstein noemde dit gestolde energie) is energie.

Wijzelf zijn krachtige energetische wezens en de scheppers van ons eigen leven.

Naar mijn gevoel kunnen we veel meer dan we denken. Het quantum tijdperk biedt ons meer en meer inzichten, we mogen nu zelf gaan manifesteren. Het enige wat ons nog tegenhoudt, zijn onze eigen beperkende gedachten.

Maar we groeien… 😉

Met een open blik verwelkom ik de nieuwe wereld waarin heel veel mogelijk is.

Heel veel liefs voor iedereen

Monique - Monos

www.monos.be

---

Everything is energy.

The universe, our earth and all life, even so-called solid matter (Einstein called this solidified energy) is energy.

We ourselves are powerful energetic beings and the creators of our own lives.

I feel we can do much more than we think. The quantum era offers us more and more insights, we can now manifest ourselves.

All that is holding back are our own limiting thoughts

But we are growing…. 😉

With an open mind I welcome the new world in which a lot is possible.

Lots of love