zaterdag 21 maart 2020

Frequentie - FrequencyMijn innerlijk stemmetje (dat luider en luider werd 😉) porde me aan om iets te maken over frequentie (trilling).
Stel je verschillende bandbreedtes voor, elk met een bereik tussen de respectievelijke hoogste en de laagste frequentie. Zijn de frequenties/golven hoger of lager binnen die bandbreedte, dan is er geen verbinding.
Elk levend wezen heeft zijn eigen frequentie, ook virussen, die naar mijn gevoel een andere, wss lagere trilling hebben.
Zou het dan niet kunnen wanneer wij onze trilling verhogen, deze virussen niet meer op onze bandbreedte zitten en er geen verbinding mogelijk is? Maw worden we niet meer ziek…
Als we bedenken dat Liefde (verbondenheid) de hoogste trilling is en Angst (gevoel van afgescheidenheid) de laagste dan meen ik dat we zelf heel wat kunnen doen.
Trouwens, als we onze bewustzijn (trilling) verhogen zullen we waarschijnlijk betere keuzes maken voor onze planeet en al wat leeft, inclusief onszelf.
Terwijl ik dit maakte, heb ik zeer bewust de radio afgezet en enkel geluisterd naar natuur geluiden op youtube, kwestie van op de juiste frequentie te zitten 😉.
Atomen en een notenbalk waren de eerste beelden die ik ‘zag’ voor ik begon, ik had er geen flauw idee van hoe het er uiteindelijk zou uitzien, ik volgde mijn gevoel en al doende kwam dit beeld tot stand.
Met liefde gemaakt, veel positieve vibes voor iedereen!💓

Namasté,
Monique (Monos)
---

My inner voice (which got louder and louder😉) urged me to create something about frequency (vibration).
Imagine different bandwidths, each with a range between the respective highest and lowest frequencies. Should frequencies/waves be higher or lower within that bandwidth, there is no connection.
Every living being has its own frequency, including viruses, which I presume have a different, probably lower vibration. Would it not be possible if we increase our vibration, these viruses cannot reach our bandwidth and connection is impossible?
In other words, we don't get ill anymore…
If we picture Love (connectedness) as the highest vibration and Fear (sense of separation) the lowest, I suppose we can make a difference ourselves.
Besides, should we raise our consciousness (vibration) we will probably make better choices for our planet and all life, including ourselves.
While I was creating this, I deliberately turned off the radio and listened to nature sounds on youtube, just to be on the correct frequency 😉.
Atoms and a staff were the first images I "saw" before I started, I had no idea what the picture would look like in the end, I just followed my intuition in the process.

Made with love, many positive vibes for everyone!

Namasté, Monos