zondag 17 december 2023

Best wishes


 

Lieve mensen,

Diep in mij leeft nog steeds het geloof dat de meeste mensen goed zijn. Als we het mainstream narratief volgen, zouden we denken dat de wereld om zeep is. Maar wat als we zelf onze wereld kunnen creëren? Wat als we onze energie richten op wat we wel willen in plaats van wat we niet willen?

In mijn vorige ‘nieuwjaarsbrief’ had ik het over de verbinding met ons hart en ons innerlijk kompas. Vanuit deze energie kunnen we zelf meewerken aan een betere wereld voor iedereen. Geen verdeeldheid, geen polariteit/dualiteit, enkel het besef dat alles verbonden is.

Via het water stuur ik liefde, vrede, mededogen, dankbaarheid, gezondheid, creativiteit, positiviteit, kracht, overvloed en nog veel meer, de wereld in.

We leerden van Masuru Emoto dat water wel degelijk de frequentie van de intentie in zich kan dragen, zowel positief als negatief.

Als we beseffen dat we zelf merendeels uit water bestaan, kan je nagaan hoe woorden of daden onze frequentie kunnen beïnvloeden.

Daarom heb ik hier gekozen om via licht en water jullie alle goeds toe te wensen.

Dromen zijn geen bedrog, we moeten er enkel in geloven 😉

Een liefdevol en vredig 2024 vanwege mijn echtgenoot Robert en mezelf.

Monos

www.monos.be

---

Dear all,

In my heart of hearts I belief that most people are good. If we follow the mainstream narrative, we would think that the world is ruined. But what if we can create our world ourselves? What if we focus our energy on what we want instead of what we don't want? In my previous "New Year's letter" I was talking about the connection with our hearts and our inner compass. From this energy we can contribute to a better world for everyone. No division, no polarity/duality, only awareness that everything is connected.

 

Through the water I send love, peace, compassion, gratitude, health, creativity, positivity, strength, abundance and much more, into the world. We learned from Masuru Emoto that water can indeed carry the frequency of the intention, both positive and negative. If we realize that we ourselves mostly consist of water, you can check how words or actions can influence our frequency. That is why I chose to wish you all the best through light and water.

Dreams are not an illusion, we just have to believe 😉

A loving and peaceful 2024 from my husband Robert and myself.

Monos

www.monos.be

 

G
M
T
Y

Geen opmerkingen:

Een reactie posten